0183-632955

l.gremmen@strago.nl

Stichting Vrienden van het Gasthuis

ANBI - fiscaal nummer 8036.95.652

Wat is ANBI

ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. De Stichting Vrienden van het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld heeft een ANBI status. Hierdoor hebben "Vrienden" een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor een ANBI instelling.

Meer informatie over periodieke giften vindt u op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Wie zijn wij?

Simpel, maar duidelijk

Wij - Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld - verlenen financiële en daadwerkelijke steun aan het werk voor de bewoners en de tijdelijke bezoekers van de dagbehandeling van het verpleeghuis Het Gasthuis, de bewoners van het verpleeghuis Molenhoek en de bewoners van de afdeling Psychogeriatrie (PG) en de afdeling Korsakov in Huize Steijndeld, allen te Gorinchem. Concreet betekent dit, dat onze stichting financiële bijdragen verleent ten behoeve van de verbetering van de omstandigheden van de bewoners en tijdelijke bezoekers van de dagbehandeling, voor zover de kosten niet ten laste van de exploitatierekening kunnen worden gebracht.

Bestuurssamenstelling

Ons bestuur is als volgt samengesteld:
- Voorzitter : Pieter Kroon
- Vice-voorzitter : Paula Huijbers - Koopman
- Penningmeester : Rob van Driel
- Secretaris : Laura van Turenhout - Gremmen
- Bestuurslid : Pieter v/d Brugge
- Bestuurslid : Wil Gremmen
- Bestuurslid : Fred Stamkot
- Bestuurslid : Albert Sterk
- Bestuurslid : Ria Willemstein - Mojel

Beleidsplan

Via onderstaande link is ons actuele beleidsplan te vinden.

Beloningsbeleid

de bestuursleden ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding.

Uitgeoefende activiteiten

Zoals te lezen op de pagina "projecten" en de pagina "wensboom" vinden er verschillende activiteiten plaats om de bewoners van het Gasthuis, de Molenhoek en Steijndeld meer kleur en fleur te geven aan het leven. Daarnaast kunnen wij vele wensen realiseren door de verschillende bijdrage van onze Vrienden.  

Wij verwijzen jullie dan ook graag naar deze pagina's voor een actueel overzicht.

Jaarverslag 2020

Een jaar die we ons lang zullen herinneren.

We gingen het jaar weer vol goede moed van start. We hadden vele diverse activiteiten staan en er stonden weer een hoop nieuwe wensen klaar om te realiseren. Echter stak Covid 19 de kop op.
Op 27 februari 2020 was de eerste coronapa-tiënt in Nederland. Vrij snel daarna, op 1 maart 2020, was de eerste coronapatiënt in het Beatrix Ziekenhuis. Voor Rivas een spannend moment, want het ziekenhuis werd gesloten. Ook voor Het Gasthuis een spannend moment, want het kwam nu wel erg dichtbij. Het ziekenhuis zit immers aan Het Gasthuis vast. Op 6 maart 2020 overlijdt in Nederland de eerste coronapatiënt en vanaf dat moment voert de overheid landelijke maatregelen uit en regio’s die “op slot” gaan. We mogen vanaf 9 maart geen handen meer schudden, evenementen zijn afgelast en er wordt opgeroepen tot thuiswerken. Behalve in de zorg! Op 17 maart 2020 is de eerste medewerker in de langdurige zorg van Rivas besmet met het coronavirus. Op 18 maart 2020 sluiten we de deuren voor bezoek en externen op de Langdurige Zorg locaties van Rivas. Twee dagen later is de eerste besmetting bij een bewoner binnen de langdurige zorg bekend.

Op dat moment is er op alle afdelingen een spanning. Komt het ook naar ons? Wat betekent dat voor onze bewoners? Wat betekent dat voor ons als medewer-kers? Wat betekent het voor ons thuisfront? In Het Gasthuis zijn er 12 besmettingen van corona geweest bij bewoners. Een woongroep somatiek is “in cohort” gegaan. Dat betekent dat de hele woongroep als besmetgebied werd gezien en een andere werkwijze werd toegepast. Op een woongroep PG waren 2 besmettingen in deze periode in Het Gast-huis.

 Met zwetende pakken, mondkapjes, handschoenen en beschermbrillen zijn de zorgprofessionals zorgvuldig alle bewoners gaan verzor-gen. Ondanks het gemis van bezoek, worden de handen uit de mouwen gestoken om iedereen van de nodige welzijn, welbevinden en zorg te voorzien. Vanaf 28 mei 2020, nadat er 71 dagen geen bezoek mocht komen, is er weer gestart met e eerste bezoekers in Het Gasthuis. Looproutes, desin-fectiematerialen en bezoek-tijden, allemaal nieuw maar iedereen gaat vol goede moed aan de slag met de nieuwe werkwijze. 

Echter konden activiteiten buitenshuis het gehele jaar niet plaatsvinden. Natuurlijk hebben wij als vrienden op andere manieren kunnen bijdrage: Denk aan de aanschaf van nieuwe spellen, het financieel ondersteunen van "vakantie in eigen huis", etc

Tijdens het schrijven van dit verslag, kunnen er gelukkig weer activiteiten plaatsvinden. Er heeft zelfs alweer een bewonersvakantie plaats gevonden.

Daarnaast hebben wij een bestuurswijziging gehad. Onze voorzitter en onze penningmeester zijn afgetreden. Via deze weg willen wij hen nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet.

 

Financieelverslag

In de bijlage zijn diverse financiele stukken te vinden van het afgelopen jaar.